Przetargi.pl
Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie 30 ton masy na zimno

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4482408 , fax. (077) 4482408
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
  ul. Słowiańska 17 17
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4482408, fax. (077) 4482408
  REGON: 53142146600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.nysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie 30 ton masy na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje zakup i dostawę masy na zimno w ilości 30 ton. 2.Dostawa masy na zimno w ilości po 10 ton dla każdego Obwodu Drogowego: - 10 ton dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Nysie adres dostawy - Nysa ul. Grodkowska 60 - 10 ton dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Ściborzu adres dostawy Otmuchów ul. Mickiewicza 27 - 10 ton dla Obwodu Drogowego Nr 3 w Korfantowie adres dostawy Korfantów ul. Fabryczna 2 3.Sprzedający dostarczy masę na zimno własnymi środkami transportu do Obwodów Drogowych. 4.Ilość dostarczonej masy na zimno potwierdzona będzie na dokumencie WZ. 5.Każda partia materiału ( masy na zimno) musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną- w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, poparte wynikami badań. Materiały nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.nysa.pl i www.bip.spnysa.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach