Przetargi.pl
Dostawa kruszywa z kamienia wapiennego lub dolomitu wraz z transportem na wyznaczone składy. ZG-2710-26/2011

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4049656 , fax. 077 4049661
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
  ul. Strzelecka 6 6
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 077 4049656, fax. 077 4049661
  REGON: 53055901000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa z kamienia wapiennego lub dolomitu wraz z transportem na wyznaczone składy. ZG-2710-26/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszywa z kamienia wapiennego lub dolomitu o ciągłym uziarnieniu spełniającego normę PN -S - 06102 o frakcji 0-31mm w ilości 900 ton oraz o frakcji 0 - 63 mm w ilości 600 ton wraz z transportem w/w kruszywa na składy wyznaczone w poszczególnych leśnictwach . Powyższe kruszywo będzie wykorzystywane do uzupełniania ubytków nawierzchni dróg leśnych i stąd musi spełniać wymagania materiału drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych. Musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny. Dostawa przedmiotowego kruszywa powinna być zrealizowana przy użyciu samochodów o ładowności do 30 ton na poszczególne składy leśnictw wg szczegółowego zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Przy kalkulacji kosztów jednostkowych za transport należy uwzględnić wszystkie objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych oraz z tytułu ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, wiaduktów i dróg publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium. Wartość wadium 2000 zł (dwa tysiące złotych) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) Wadium wniesione w pieniądzu należy przekazać przelewem z konta oferenta na konto Nadleśnictwa Zawadzkie Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 50890900062000000147330001. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego w pok. Nr 6. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, przez osobę odbierającą oryginał. Wadium w pieniądzu musi być wniesione najpóźniej do dnia 17.11.2011r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach