Przetargi.pl
DOSTAWA I ROZPLANTOWANIE KRUSZYWA NA DROGACH LEŚNYCH NADLEŚNICTWA KLUCZBORK

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. A. Mickiewicza 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4182540, 4186565, 4180105 , fax. 077 4182323
 • Data zamieszczenia: 2012-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
  ul. A. Mickiewicza 8 8
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 077 4182540, 4186565, 4180105, fax. 077 4182323
  REGON: 53055930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/web/kluczbork/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I ROZPLANTOWANIE KRUSZYWA NA DROGACH LEŚNYCH NADLEŚNICTWA KLUCZBORK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 tysięcy ton kruszywa drogowego wraz z rozplantowaniem, w celu wykonywania bieżących remontów cząstkowych dróg leśnych. Zakres zamówienia obejmuje: a)dostawę kruszywa drogowego przeznaczonego do remontów cząstkowych wskazanych dróg leśnych, zgodnie z poniższa granulacją i rodzajem: - kruszywo bazaltowe: 4 - 31,5 mm w ilości : 5000 ton; 31,5 - 50,0 mm w ilości: 2000 ton; - lekkie kruszywo drogowe w ilości 5000 ton; b)dowóz na miejsce wbudowania, miejsce składowania, wskazane przez Zamawiającego; c)mieszanie na placu budowy (placu magazynowym) dostarczonego kruszywa bazaltowego z lekkim kruszywem drogowym; d)rozwiezienie wymieszanego materiału z miejsca składowania na miejsce wbudowania - transport wewnętrzny e)plantowanie mechanicznie i ręczne wraz z profilowaniem oraz zagęszczeniem ubijarką ( zagęszczarką) spalinową lub walcem drogowym wbudowywanego materiału na remontowanych odcinkach dróg leśnych; Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie ( zgodnie ze zleceniami Zamawiającego) . Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ilościowych między frakcjami kruszyw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowie.lasy.gov.pl/web/kluczbork/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach