Przetargi.pl
Dostawa kruszywa z kamienia dolomitu wraz z transportem na wyznaczone składy. ZG-2710-9/2012

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4049656 , fax. 077 4049661
 • Data zamieszczenia: 2012-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
  ul. Strzelecka 6 6
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 077 4049656, fax. 077 4049661
  REGON: 53055901000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa z kamienia dolomitu wraz z transportem na wyznaczone składy. ZG-2710-9/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszywa łamanego dolomitu o ciągłym uziarnieniu mieszczącym się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi na wykresie pól dobrego uziarnienia wg normy PN -S - 06102 o frakcji 0-31,5 mm w ilości 3280 ton oraz o frakcji 0 - 63 mm w ilości 4120 ton wraz z transportem w/w kruszywa na składy wyznaczone w poszczególnych leśnictwach . Powyższe kruszywo będzie wykorzystywane do uzupełniania ubytków nawierzchni dróg leśnych i stąd musi spełniać wymagania materiału drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych. Musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny. Na potwierdzenie powyższego dostawca przedstawi świadectwa jakości, atesty potwierdzające standardy jakościowe kruszywa. Dostawa przedmiotowego kruszywa powinna być zrealizowana przy użyciu samochodów o ładowności do 25 ton na poszczególne składy leśnictw wg szczegółowego zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Przy kalkulacji kosztów jednostkowych za transport należy uwzględnić wszystkie objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych oraz z tytułu ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, wiaduktów i dróg publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium. Wartość wadium 5000 zł (pięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) Wadium wniesione w pieniądzu należy przekazać przelewem z konta oferenta na konto Nadleśnictwa Zawadzkie Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 50890900062000000147330001. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego w pok. Nr 6. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, przez osobę odbierającą oryginał. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego odrzucona. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom w przypadku: -gdy upłynął termin związania ofertą; - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia; lub na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z postępowania; - którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy , - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałe warunki dotyczące wadium - zgodnie z art. 45 i 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach