Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i jego zadaszeniem w miejscowości Kruszyna.

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4046600
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 077 4046600
  REGON: 53051770900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i jego zadaszeniem w miejscowości Kruszyna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz budynkiem zaplecza socjalno-sanitarnego i przyłączami wody ,kanalizacji sanitarnej , energii elektrycznej oraz gazu ze zbiorników gazu płynnego propan na dz.nr.65/2 w Kruszynie. Prace będą wykonywane na podstawie Pozwolenia na budowę -Decyzja Nr B.gS.7351-133/10 z dnia 10.11.2010r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 15 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarbimierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach