Przetargi.pl
Usługa żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3423339 , fax. 094 3423339
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
  ul. Niepodległości 44-48 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3423339, fax. 094 3423339
  REGON: 00029075900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego przygotowania i gotowania posiłków dla pacjentów szpitala w ramach istniejącej kuchni szpitalnej oraz prowadzenie stołówki dla pracowników. Zamawiający przejmuje prowadzenie żywienia na bazie istniejącej w szpitalu kuchni bez personelu kuchni. Zamawiający wydzierżawi istniejące zaplecze kuchenne do prowadzenia usługi o pow.180m2, za które będzie ponosił koszty zawarte w oddzielnej umowie dzierżawy, obejmujące dzierżawę pomieszczeń za cenę 13,00zł. netto za 1m2 bez kosztów mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, telefonu) oraz uzgodnione koszty użycia sprzętu i wyposażenia kuchennego przejętego protokołem przez wykonawcę. Stan techniczny pomieszczeń i urządzeń ogólnie dobry. Koszty zużycia energii, gazu, wody bieżącej ustalone zostaną wg. wskazań licznika po cenach dostawy. Oświadczenie w tej sprawie zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca zagwarantuje, że przygotowanie posiłków będzie przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ), oraz zasadami racjonalnego żywienia chorych i prozdrowotnego charakteru żywienia i przestrzegania norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia dla poszczególnych grup ludności przebywających w szpitalu, wg. wieku, płci i stanu fizjologicznego.Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja) z tzw. diety normalnej, oraz innej diety musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych, dodatek warzyw i owoców. Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach 2300 - 2400 kcal, w tym białko ogółem 80g, ( tym białko zwierzęce - 45g), tłuszcze - 80g, węglowodany - 325g. Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach: Śniadanie: 690 - 805 kcal, co stanowi 30-35 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki Dla chorych z dietą cukrzycową przyjmujących insulinę -II śniadanie. Obiad: 805 - 920 kcal, co stanowi 35 - 40 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Kolacja: 575 - 690 kcal, co stanowi 25 - 30 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki. Dla chorych z dietą cukrzycową przyjmujących insulinę - II kolację. Do posiłków należy przewidzieć: Śniadanie - zupa mleczna (zawsze), herbata lub kawa mleczna, kawa zbożowa Obiad - kompot lub kisiel płynny itp. Kolacja -zupa mleczna dla wybranych diet, herbata lub kawa mleczna lub kawa zbożowa W razie potrzeby szczególnie w okresie letnim zimne napoje dla pacjentów: kawa czarna, herbata, kompot, kisiel ,napój itp. Przybliżone, wymagane ilości gramowe podstawowych produktów w poszczególnych racjach pokarmowych (śniadania, obiady, kolacje). Dostarczane posiłki gorące muszą być w temperaturze: zupy 75 0C, II danie 63 0C, surówki 4 0C.Przygotowywanie posiłków odbywać się musi z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym szpitalu, oraz zgodnie z zleceniami lekarzy, wg zamówień z poszczególnych oddziałów. Koszt wsadu nie może być niższy niż 6,90 zł. brutto. Ilość oddziałów do których będą dostarczane posiłki - 3 - Ilość łóżek w oddziałach: 1.Oddział I Chorób Płuc i Gruźlicy - szt.45 2.Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy - szt. 47 3.Zakład Opiekuńczo Pielęgnacyjny - szt. 27 Ilość łóżek ogółem: szt. 119. Posiłki dla pacjentów muszą być przygotowane o ściśle określonych porach dnia, w związku z ustalonymi godzinami ich podawania : Śniadanie: 7:15 do 7:30 Obiad: 12:15 do 12:30 Kolacja: 16:30 do 17:00 Zamawiający wyklucza możliwość dostarczania poszczególnych posiłków razem. Średnia planowana ilość posiłków całodziennych na 2 lata wyniesie 60.000 w tym miesięcznie 2.500.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: - 18.000,00 PLN (osiemnaście tyś. zł.). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szgichp.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach