Przetargi.pl
Usługa wulkanizacji opon w pojazdach służbowych jednostek Policji województwa śląskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002050 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002050, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wulkanizacji opon w pojazdach służbowych jednostek Policji województwa śląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wulkanizacji opon w pojazdach służbowych jednostek Policji województwa śląskiego w podziale na 3 n/w zadania: Zadanie 1 - Świadczenie usługi wulkanizacji opon w pojazdach służbowych dla KMP Jastrzębie Zdrój Zadanie 2 - Świadczenie usługi wulkanizacji opon w pojazdach służbowych dla KMP Tychy Zadanie 3 - Świadczenie usługi wulkanizacji opon w pojazdach służbowych dla KMP Zabrze 2. Przedmiot zamówienia obejmuje serwis opon w pojazdach służbowych o dmc do 3,5 tony, w tym pojazdów osobowych i typu furgon, będących na stanie jednostek Policji garnizonu śląskiego. Zakres serwisu opon obejmuje: wymianę opon z zimowych na letnie, z letnich na zimowe oraz naprawy wulkanizacyjne. Ilość pojazdów w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Punkt ten musi być czynny minimum 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz minimum 4 godziny w sobotę. 3. Zamawiający planuje realizację usług wulkanizacyjnych w zakresie wynikającym z ilości samochodów będących na stanie jednostek terenowych garnizonu śląskiego: Zadanie 1 - 19 szt. samochodów osobowych , 10 szt. samochodów typu furgon w KMP Jastrzębie Zdrój Zadanie 2 - 44 szt. samochodów osobowych , 8 szt. samochodów typu furgon w KMP Tychy Zadanie 3 - 40 szt. samochodów osobowych , 12 szt. samochodów typu furgon w KMP Zabrze 4. Faktyczna częstotliwość i rodzaj wykonywanych usług wynikać będzie z rzeczywistych napraw wulkanizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby napraw wulkanizacyjnych, przy czym ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. Zamawiający zastrzega, że ilości samochodów w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. 5. Zamawiający wymaga, aby punkt usługowy z zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie w całości przedmiot zamówienia znajdował się w odległości nie przekraczającej 5 km licząc po trasie od siedziby danej jednostki Policji (wg Zumi.pl) (wykaz jednostek wraz z adresami stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) UWAGA : Odległość od punktu usługowego do siedziby danej jednostki należy wyliczyć za pomocą programu www.zumi.pl tj. po załadowaniu się strony www.zumi.pl nacisnąć zakładkę (wyznaczanie trasy) następnie nacisnąć zakładkę (własny transport) po czym w pozycji 1 wpisać adres miejsca świadczenia usługi a w pozycji 2 wpisać adres siedziby KMP Jastrzębie Zdrój lub KMP Tychy lub KMP Zabrze w zależności na jakie z 3 zadań została złożona oferta. 6. W przypadku podania odmiennej liczby kilometrów niż wskazane w programie zumi.pl Zamawiający uzna to za inną omyłkę polegającą na niezgodności z SIWZ i na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp wpisze właściwą wartość do formularza ofertowego zgodną z ww sposobem obliczenia odległości. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. 8. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. 9. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum. UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ do wyczerpania całkowitej wartości zamówienia jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podaną na otwarciu ofert. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501165006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach