Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Odbudowa Mostu Trzebińskiego na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna w km 0+131 - II etap robót z zadania pn. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego (Most Trzebiński), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w miejscowości Żywiec w km 0+131,50

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8605000 , fax. 33 8605083
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Krasińskiego 13 13
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 33 8605000, fax. 33 8605083
  REGON: 07219804900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.zywiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Odbudowa Mostu Trzebińskiego na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna w km 0+131 - II etap robót z zadania pn. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego (Most Trzebiński), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w miejscowości Żywiec w km 0+131,50
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Odbudowa Mostu Trzebińskiego na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna w km 0+131 - II etap robót z zadania pn. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego (Most Trzebiński), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rzece Koszarawa w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w miejscowości Żywiec w km 0+131,50, związanych z kontrolą i nadzorem nad realizacją i rozliczeniem finansowym z wykonawcą zadania przy pełnej współpracy z projektantem pełniącym nadzór autorski. 2.Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania jw. regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) a także szczególne wymagania określone w projekcie umowy. 3.Celem zamówienia jest powierzenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych, wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, robót i technologii oraz kosztów realizacji robót wraz z rozliczeniem finansowym inwestycji, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową i nadzorem autorskim projektanta w terminie ustalonym w umowie z wykonawcą robót. Wymagany jest pobyt na budowie minimum dwa razy w tygodniu oraz w szczególnych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, wymagane jest także raportowanie Zamawiającemu z postępów prac przynajmniej raz w tygodniu. 4.Zakończenie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następuje po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót i rozliczeniu finansowym inwestycji oraz po upływie okresu rękojmi i gwarancji robót budowlanych objętych nadzorem, lecz nie dłużej niż 5 lat od zakończenia robót budowlanych. 5.W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, zmiany bądź zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, zakres obowiązków inspektora rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji - bez prawa do uzyskania tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 6.Zamawiający wymaga nieodpłatnego świadczenia usługi w okresie rękojmi na roboty budowlane, wynoszącym 60 miesięcy, od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 7.Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim określają załączone przedmiary robót (załącznik Nr 8-12 do Specyfikacji). 8.Zakres i stopień złożoności robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania charakteryzuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane (wraz z załącznikami), znajdująca się na stronie internetowej www.starostwo.zywiec.pl lub do wglądu w Wydziale Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, II piętro, pok. 24.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 1 500,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)Pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: WRiS.272.17.2013), 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253. 4.Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr 31. 5.Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli wadium będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, to gwarancja powinna być na pierwsze żądanie. 8.Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach