Przetargi.pl
Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002050 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002050, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji podzielona na 11 zadań: Zadanie nr 1 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Jastrzębie Zdrój Zadanie nr 2 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Mysłowice Zadanie nr 3 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Piekary Śląskie Zadanie nr 4 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KPP Racibórz Zadanie nr 5 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Ruda Śląska Zadanie nr 6 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Siemianowice Śląskie Zadanie nr 7 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Zabrze Zadanie nr 8 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KPP Żywiec Zadanie nr 9 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KPP Mikołów Zadanie nr 10 Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KPP Wodzisław Śląski Zadanie nr 11 KMP Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji KMP Gliwice W ramach każdego zadania wchodzi następujący zakres: Pozycja 1. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do i powyżej 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych na parking, z którym jednostka zlecająca posiada zawartą umowę w odległości do 10 km od siedziby jednostki. Pozycja 2. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do i powyżej 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki zlecającej na wskazany przez te jednostki parking /inny niż parking, z którym jednostka posiada zawartą umowę/ Pozycja 3. Holowanie pojazdów służbowych Policji. 3. Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą na poszczególne zadania. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Wartości wskazane w formularzu ofertowym należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku nie złożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. 5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum. 6. Czas oczekiwania na pomoc drogową nie może przekroczyć 30 min. od chwili powiadomienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach