Przetargi.pl
zakup i dostarczanie leków 5 Pakietów

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 032 2514533
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie, fax. 032 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie leków 5 Pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych - leków dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 5 stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa. Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy - lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce, natomiast umieszczona nazwa handlowa jest jedynie egzemplifikacją, podaną celem usystematyzowania katalogu. Wymagania: 1. Ilości zamawianego leku mogą ulec zmniejszeniu, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego leku. 2. Lek musi być dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie leku cykliczną dostawę leku na wezwanie Zamawiającego do Apteki Szpitalnej, w terminach określonych przez Zamawiającego, tj.: a) cito - maksymalnie do 24 godzin b) planowe - do 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonego faxem. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 4. Wykonawca musi zagwarantować możliwość składania zamówień telefonicznie, potwierdzonych faxem, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność całego oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dokona interwencyjnego zakupu leku, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie powstałej różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a wynikającą z umowy. 7. Zamawiający wymaga, żeby leki będące przedmiotem niniejszego postępowania ( w zakresie leków których to dotyczy) umożliwiały Zamawiającemu sprawozdanie do NFZ terapii z ich użyciem (wykorzystaniem), rozumianej jako dokonanie przez Płatnika- NFZ pokrycia kosztów leczenia. Informacja dotycząca równoważnika: 1. W Załączniku Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa, w kolumnie (Nazwa, dawka, postać, wielkość opakowania równoważnika oferowanego przez Wykonawcę) dopuszczalne jest złożenie w ofercie preparatu równoważnego wraz z podaniem dawki, postaci oraz odpowiedniej wielkości opakowania. 2. Zamawiający dopuszcza lek równoważny pod warunkiem, że będzie możliwa refundacja kosztów leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 3. Opakowanie preparatu równoważnego nie może odbiegać od dopuszczalnej wielkości opakowania danej pozycji określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa. 4. Równoważnik, który będzie zawierał inną dawkę i postać niż wymieniona w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa nie zostanie uwzględniony. 5. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego równoważnego, w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa , w kolumnach pn.: - Cena jednostkowa netto - Wartość netto -Wartość brutto należy podać wartości dotyczące zaoferowanego produktu leczniczego równoważnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne kompletne Pakiety. W przypadku, w którym Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty na więcej niż jeden z Pakietów, zostanie zawarta jedna umowa, w której każdy Pakiet stanowić będzie niezależny element, którego dotyczyć będą wszystkie jej postanowienia, włącznie z możliwością jej rozwiązania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu jest wymagane wadium. Wartość wadium w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 5 została określona w Załączniku Nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach