Przetargi.pl
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na rozbudowę i przebudowę budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora na zasadzie pod klucz, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 032 2514533
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie, fax. 032 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na rozbudowę i przebudowę budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora na zasadzie pod klucz, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora na zasadzie pod klucz, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot zamówienia wynika z Programu użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i opisany jest zasadniczo dokumentacją projektową, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, których wykaz stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Niezbędnym do pełnego wykonania zamówienia jest również realizacja m.in.: wycinki drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją Nr 604Z12 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24.09.2012r. drogi transportowej do wprowadzenia akceleratora, otworów transportowych w ścianach, na czas transportu wraz ze wzmocnieniem posadzki wzdłuż drogi transportowej aż do miejsca posadowienia elementów akceleratora, wszystkich prac konstrukcyjnych, instalacji oraz prac wykończeniowych w pomieszczeniach związanych z funkcją akceleratora, według wytycznych producenta urządzenia w tym klimatyzacja, oświetlenie itd. 2. Wykonawca zapewni w cenie oferty serwis gwarancyjny urządzeń, sprzętu i wyposażenia zastosowanego, wbudowanego w Rozbudowanym i przebudowanym budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora. 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo charakterystyki energetycznej dobudowanego obiektu. 4. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne i 10-letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe, a także minimum 2 letniej gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie i przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje. 5. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 159912 z dnia 28 listopada 2012r. 6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcą akceleratora wysokoenergetycznego, która zapewni synchronizację i umożliwi montaż i instalację akceleratora w tym realizację elementów infrastruktury i wyposażenia według wskazań dostawcy akceleratora. 7. Zamawiający na dzień dzisiejszy posiada wiedzę, że jest dwóch producentów akceleratorów wysokoenergetycznych, tj. ELEKTA i VARIAN. 8. Dostawę, transport na miejsce zainstalowania, instalację akceleratora wraz z kompletnym montażem, wyposażeniem i uruchomieniem wykonuje wybrany w odrębnym postępowaniu dostawca akceleratora. 9. Pozostałe prace związane z zainstalowaniem akceleratora, a niewymienione w pkt. 9 są po stronie Wykonawcy na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej i jej uzupełnień na podstawie wytycznych technologicznych dokonanych po wyborze dostawcy akceleratora. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania zakupu akceleratora wysokoenergetycznego finansowanego przez Ministra Zdrowia w przypadku braku możliwości posadowienia sprzętu w obiekcie w terminie zgodnym z Umową. 11. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca musi wskazać w ofercie zarówno podwykonawcę, jak i zakres powierzonych mu prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu będzie wymagane wadium w wysokości: 90 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wyk. robót budowl., potw. podpis. protok. odbioru końc. budowy,umożliw. złoż. wniosku o pozw. na użytk. podany w dn. kalen. od zaw. um
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach