Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kaszubskiej w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/3/TB/13

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 237 13 34, 2371335 , fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. (032) 237 13 34, 2371335, fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kaszubskiej w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/3/TB/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego parkingu na działce 189 obr. Politechnika Śląska w Gliwicach, przy ul. Kaszubskiej oraz przebudowa zjazdu z drogi publicznej ul. Kaszubskiej na działce 628 obr. Politechnika. Zakres robót obejmuje: A) Przygotowanie terenu pod budowę: tymczasowa organizacja ruchu, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów, roboty ziemne, B) Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni, C) Docelowa organizacja ruchu, D) Tereny zielone: renowacja trawników, nowe nasadzenia zastępcze, E) Mała architektura, F) Oświetlenie terenu, G) Odwodnienie parkingu, H) Roboty instalacyjno-inżynieryjne: ciągi drenarskie, kanalizacja deszczowa. 2. (CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.31.50-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu; 45.23.24.51-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe; 45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych; 77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew; 77.21.16.00-8 Sadzenie drzew). 3. Termin wykonania - do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium: 20 000,00 zł. 3. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w innej walucie niż PLN, tj. w EURO lub USD. W takiej sytuacji Zamawiający zastosuje przeliczenie tych walut wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy na ten dzień NBP nie opublikuje średnich kursów walut, do przeliczenia Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej NBP pod następującym adresem: www.nbp.pl. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: a) wadium wniesione w pieniądzu w walucie PLN należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Numer konta: ING Bank Śląski SA O Gliwice, 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z adnotacją Wadium - oznaczenie sprawy: OZ/B/3/TB/13; b) wadium wniesione w pieniądzu w walucie EURO należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Numer konta: ING Bank Śląski SA O Gliwice, 68 1050 1230 1000 0023 6055 5748 z adnotacją Wadium - oznaczenie sprawy: OZ/B/3/TB/13; c) wadium wniesione w pieniądzu w walucie USD należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Numer konta: ING Bank Śląski SA O Gliwice, 82 1050 1230 1000 0002 0291 9312 z adnotacją Wadium - oznaczenie sprawy: OZ/B/3/TB/13; d) w przypadku wniesienia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu złożyć przed upływem terminu składania ofert (osobiście lub pocztą) w miejscu: Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44 - 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511. 5. Zamawiający zwraca wadium w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 3. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN na rachunek wskazany do wpłaty w PLN (pkt 4 ppkt a), bank Zamawiającego dokona jej przewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym Zamawiającego znajdzie się kwota wyrażona w PLN (nie może ona być niższa niż wysokość wadium określona wyżej). W takiej sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną w PLN, a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic kursowych) poniesie Wykonawca. 7. W przypadku wniesienia wadium w walucie PLN na rachunek wskazany do wpłaty w EURO lub USD (pkt 4 ppkt b) i c)), bank Zamawiającego dokona jej przewalutowania na EURO lub USD, zatem na rachunku bankowym Zamawiającego znajdzie się kwota wyrażona w EURO lub USD (po przewalutowaniu zgodnie z zasadą opisaną w pkt 3 nie może ona być niższa niż wysokość wadium określona wyżej). W takiej sytuacji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wyrażoną w EURO lub USD, a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a kwotą, która zostanie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ryzyko różnic kursowych) poniesie Wykonawca. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku okoliczności określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj. a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu, muszą znajdować się następujące informacje: a) oznaczenie sprawy, nazwa zamówienia; b) kwota wadium; c) okres ważności dokumentu; d) nazwa i adres Zamawiającego; e) nazwa i adres wnoszącego wadium - Wykonawcy; f)treść oświadczenia gwaranta, zgodnie z którym gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie do wypłacenia kwoty roszczenia z tytułu wadium w terminie 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.). UWAGA! Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę upływu terminu jej ważności; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym podobne).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach