Przetargi.pl
Usługa transportu odpadów komunalnych z Płocochowa k. Pułtuska do Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 722 242 , fax. 023 6722242 w. 105
 • Data zamieszczenia: 2020-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
  ul. Gostkowska 83
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 722 242, fax. 023 6722242 w. 105
  REGON: 13035572200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: komunalny Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu odpadów komunalnych z Płocochowa k. Pułtuska do Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, usługi transportu odpadów komunalnych, których Zleceniodawca stał się posiadaczem na podstawie odrębnej umowy, zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płocochowie k. Pułtuska do miejsca ich przetwarzania w Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności w zakresie transportu odpadów. 2.Zleceniodawca zapewnia załadunek odpadów na terenie składowiska w Płocochowie oraz ich przyjęcie w hali sortowni na terenie Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej. 3. Odpady zostaną przekazane Zleceniodawcy na podstawie Karty Przekazania Odpadów ( KPO) w oparciu o pomiar wagowy zarówno w miejscu załadunku jak i rozładunku. 4. Zleceniobiorca od chwili załadunku odpadów w Płocochowie do chwili rozładunku w Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej przejmuje odpowiedzialność za zgodne z prawem postępowanie nimi. 5. Podstawowym zakresem usługi będzie przewóz z terenu składowiska w Płocochowie na halę sortowania na terenie Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej. Pojazd winien być dostosowany do trudnych warunków drogowych podczas poruszania się po terenie składowiska. 2.6. Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej na terenie zakładu po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną przez Zlecającego, w celu zapoznania się z warunkami pracy kierowcy i pojazdu na terenie składowiska i hali sortowni. 2.7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie konieczne zezwolenia do prowadzonej przez niego działalności oraz ubezpieczenia wymagane przez obowiązujące przepisy. 2.8. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na usługę transportową telefonicznie z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego. 2.9.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie masy przewiezionych odpadów w Mg na trasie Płocochowo- Wola Pawłowska ewidencjonowanych w wyniku ważeń pojazdów w Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej. 2.10. Należności za wykonanie usługi Zleceniodawca regulował będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur w terminie 14 dni lub 30 dni ( w zależności od wyboru w kryteriach oceny ofert)od daty ich otrzymania przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy. 2.11. W przypadku braku potrzeby dokonywania transportu w danym dniu, Wykonawca zostanie powiadomiony o tym telefonicznie. 2.12.Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wykonywał własnymi środkami transportu. 2.13 W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest podstawić drugi pojazd (najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego) i poinformować o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie z podaniem jego nr rejestracyjnego. 2.14. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do transportu : • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 500 Mg na miesiąc. • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 80 Mg na miesiąc Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia masy odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) Wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach BDO w zakresie transportu odpadów o kodach 20 03 01, 15 01 06
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 1). 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, przygotowane zgodnie z pkt. 6 SIWZ (załącznik nr 2 i nr 3). 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku Pełnomocnika. 11.2.Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach