Przetargi.pl
Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, Karczewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7794296, , fax. 022 7794296 w. 10
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Karczewska 48
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7794296, , fax. 022 7794296 w. 10
  REGON: 14115245600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opwik.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów. 4.1.1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej został szczegółowo określony w niniejszym wniosku i projekcie umowy. 4.2 Wykaz usług 4.2.1.W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Otwocka w zakresie następujących odpadów pochodzących z gospodarstw domowych: a) papier i tektura, b) metal, c) tworzywo sztuczne, d) szkło, e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, f) chemikaliów, g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, h) stanowiących niebezpieczne, w szczególności: - akumulatory - baterie - lampy fluorescencyjne -termometry rtęciowe - rozpuszczalniki - kwasy - oleje i tłuszcze inne niż jadalne - opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi - środki ochrony roślin - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice - detergenty - niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek-musza być umieszczone w sztywnym pojemniku, odpornym na działanie wilgoci oraz mechanicznie odpornym na przekłucia i przecięcia. 2) Wszystkie odpady komunalne powinny być zbierane selektywnie. 3) Pojemniki i kontenery powinny być oznaczone informacją, jakiego rodzaju odpady są w nich gromadzone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada następujące dokumenty obejmujące co najmniej teren miasta Otwocka: - wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), prowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka, - zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), - wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), prowadzonego przez marszałka województwa w zakresie transportu odpadów lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane zgodnie z art. 233 ww. ustawy, – wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) o odpadach, prowadzonego przez marszałka województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile zezwolenie, o którym mowa w pkt. b) nie obejmuje zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w Rozdziale przez cały okres obowiązywania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach