Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Adres: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 112 52 05 , fax. 22 112 54 44
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28
  04-703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 112 52 05, fax. 22 112 54 44
  REGON: 37902000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izolatory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o następujących kodach i ilościach: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) – max 5,5 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) – max 28 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) - max 100 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) - max 0,8 Mg/rok. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) - max 1,5 Mg/rok. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - max 17 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji) - max 0,5 Mg/rok. W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. możliwość przekazania mniejszej ilości odpadów wg poniższego zestawienia: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) – min. 2,5 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) – min. 12 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) – min. 40 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) – min. 0,4 Mg/rok. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) – min. 0,5 Mg/rok. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – min. 7 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji) – min. 0,2 Mg/rok. W przypadku zastosowania prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę jednego kontenera o pojemności 36m3. W kontenerze składowane będą odpady o kodzie 12 01 05. W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy (wydzierżawi) Zamawiającemu 15 szt. pojemników o pojemności 1m3 każdy, do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02* i 07 02 17. Pojemniki w ilości 15 szt. muszą być dostępne na terenie Zakładu Zamawiającego w sposób ciągły, tzn. w momencie odbioru przez Wykonawcę zapełnionej ilości pojemników, wskazanej przez Zamawiającego w zgłoszeniu mailowym, Wykonawca podstawi taką samą ilość pustych pojemników. Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi transportu odpadów przemysłowych. Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do Wykonawcy, w terminie do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszone do odbioru odpady Zamawiający odpowiednio posegreguje, zabezpieczy i przygotuje do transportu. Załadunek leżał będzie po stronie Zamawiającego. Zamawiający wraz z przeznaczonymi do wywozu i zagospodarowania odpadami przekaże Wykonawcy dokumentację spełniającą wymogi obowiązujących przepisów prawa. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszt dzierżawy kontenerów. Usługi będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach