Przetargi.pl
Odbiór, transport odpadów stałych z terenu posesji użyteczności publicznej na terenie miasta Marki oraz ich utylizacja

Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 813 373 , fax. 227 811 101
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych
  ul. Lisa Kuli 3
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 227 813 373, fax. 227 811 101
  REGON: 14123709800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport odpadów stałych z terenu posesji użyteczności publicznej na terenie miasta Marki oraz ich utylizacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport odpadów stałych z terenu posesji użyteczności publicznej na terenie miasta Marki oraz utylizacja na koszt i ryzyko wykonawcy tych odpadów z nieruchomości wymienionych poniżej oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (liście, gałęzie) z terenów miejskich tj. placów, skwerów, parku itp.: - Al. J. Piłsudskiego 95 (UMM) - ul. ul. Lisa Kuli 3 (odpady z oczyszczania miasta-kontenery ustawione przy ul. Dużej 1d.) - ul. Wspólna 12 (stadion) - ul. Stawowa ORLIK - ul. Okólna ORLIK - ul. Turystyczna 10 (boisko sportowe) - ul. Paderewskiego (targowisko) - ul. Lisa Kuli 3A (WP i O)), oraz na dostarczeniu przez wykonawcę pojemników na odpady. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące ilości i pojemności pojemników na odpady oraz częstotliwość wywozu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest również załącznikiem nr 1 do umowy – harmonogram wywozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach