Przetargi.pl
Zadania 2 – Nadzór inwestorski, w zakresie którego jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, (w podziale na części) na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu” Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska.

Gmina Puszcza Mariańska ogłasza przetarg

 • Adres: 96-330 Puszcza Mariańska, Stanisława Papczyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(46)8318151 , fax. +48(46)8318118
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puszcza Mariańska
  Stanisława Papczyńskiego 1
  96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie
  tel. +48(46)8318151, fax. +48(46)8318118
  REGON: 75014839000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadania 2 – Nadzór inwestorski, w zakresie którego jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, (w podziale na części) na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu” Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi obejmującej realizację Zadania 2 – Nadzór inwestorski, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.”Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część I - Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Koordynator wszystkich inspektorów nadzoru; Część II – Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej; Część III – Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej; Wyłoniony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie świadczył usługę polegającą na wykonywaniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego obejmującą pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz przepisów wykonawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach