Przetargi.pl
Wywóz nieczystości stałych, komunalnych, segregowanych i zielonych z Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w oraz z jednostek obsługiwanych na terenie Łomianek.

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, Staszica
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227510474 , fax. 227515915
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
  Staszica 2
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 227510474, fax. 227515915
  REGON: 01563355800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.icds.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych, komunalnych, segregowanych i zielonych z Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w oraz z jednostek obsługiwanych na terenie Łomianek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych, komunalnych, segregowanych i zielonych z Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w oraz z jednostek obsługiwanych na terenie Łomianek. 2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 6 do SIWZ . 3. Zamawiający informuje, że ilości określone w załącznikach nr 6 do SIWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach opisanych we wzorze umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający informuję, że zamierza zawrzeć dwie umowy. Jedna wspólna na wszystkie jednostki obsługiwane w tym ICDS oraz jedna Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: -8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: – posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu ,wywozu, przechowywania i utylizowaniu odpadów objętych zamówieniem
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.h) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności łub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach