Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Wincentego Pola 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 6243287 , fax. 0-89 6243287
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
  ul. Wincentego Pola 4 4
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 6243287, fax. 0-89 6243287
  REGON: 51093154800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.szczytno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie. Zamówienie publiczne zalicza się do usług o charakterze niepriorytetowym, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68). Zamówienie dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla około 20 osób bezrobotnych w zakresie: KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY. Celem szkolenia jest uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres szkolenia: - trening umiejętności osobistych, - kreowanie wizerunku oraz savoir-vivre i etykieta w biznesie, - obowiązujące uregulowania prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, - organizacja i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, - biznesplan - charakterystyka oraz praktyczne tworzenie i analiza biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia, - zajęcia praktyczne na zasadzie decyzyjnej gry symulacyjnej rozwijającej przedsiębiorczość, odpowiedzialność i decyzyjność uczestników szkolenia, - egzamin wewnętrzny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pup.szczytno.pl/zamowienia/index.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach