Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, placów i parkingów w granicach administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta - Krosno w sezonie zimowym 2014/2015.

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2421116 , fax. 055 2422990
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2421116, fax. 055 2422990
  REGON: 00052649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, placów i parkingów w granicach administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta - Krosno w sezonie zimowym 2014/2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, placów i parkingów w granicach administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta - Krosno w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2014/2015 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta - Krosno w ilości 18,500 km 2)Zwalczanie śliskości (posypania jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo-solną) dróg gminnych, wewnętrznych, placów i parkingów na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta- Krosno w ilości 17,468 km 3)Odśnieżanie placów i parkingów na terenie miasta Orneta. 4) Odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu szczególnie trudnych warunków atmosferycznych 5) Zgarnianie, załadunek i wywożenie nadmiaru śniegu z terenu miasta. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: orneta-umig.bip-um.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach