Przetargi.pl
Wykonanie małej infrastruktury na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg

 • Adres: 14-233 Jerzwałd, Jerzwałd 62
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7588527 , fax. 89 7588527
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
  Jerzwałd 62 62
  14-233 Jerzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7588527, fax. 89 7588527
  REGON: 51028273600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/524/Zamowienia_publiczne_do_Jednostek_Organizacyjnyc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie małej infrastruktury na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie małej infrastruktury na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Inwestycja umiejscowiona jest na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, w obszarze NATURA 2000. Zakres projektu obejmuje: budowę 1 wieży widokowej; budowę 1 pomostu widokowego; budowę 2 wiat; modernizację zabytkowej baszty zamkowej; wykonanie i montaż małej infrastruktury na szlakach historyczno-przyrodniczych o długości ok. 34 km; usunięcie usterek infrastruktury na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich: wieży widokowej w Wysokiej Wsi, 2 wiat drewnianych w Czerlinie, ścieżki edukacyjnej w Czerlinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/524/Zamowienia_publiczne_do_Jednostek_Organizacyjnyc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach