Przetargi.pl
Wykonanie projektu technicznego na wykonanie nowego układu zasilania budynku i rozdziału energii elektrycznej w budynku Wydziału Nauk Technicznych oraz adaptacja sali na Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu technicznego na wykonanie nowego układu zasilania budynku i rozdziału energii elektrycznej w budynku Wydziału Nauk Technicznych oraz adaptacja sali na Laboratorium Maszyn Elektrycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego na wykonanie nowego układu zasilania budynku i nowego rozdziału energii elektrycznej w budynku oraz projektu adaptacji sali nr 11 na laboratorium. Szczegółowy zakres projektu technicznego: nowy układ zasilania budynku i nowy rozdział energii elektrycznej w budynku - dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości ewentualnej dalszej rozbudowy: wymiana złącza kablowego ZK-3, wymiana linii zasilającej pomiędzy złączem kablowym a projektowaną rozdzielnicą główną RG, wymiana rozdzielnicy głównej RG. wykonanie linii zasilającej projektowaną rozdzielnicę w sali nr 11. wymiana linii zasilających istniejące rozdzielnice - 6 szt, 2. wykonanie remontu w sali nr 11, zgodnie z wytycznymi użytkownika - dostosowanie instalacji elektrycznej do projektowanego obciążenia oraz do obowiązujących przepisów: wymiana rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie linii zasilających z rozdzielnicy elektrycznej do pulpitu głównego i pulpitów stanowiskowych, wykonanie i montaż pulpitu głównego i pulpitów stanowiskowych, wykonanie stanowiska do badania transformatorów, wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych, 3. wykonanie towarzyszących robót budowlanych - zaprawianie bruzd, szpachlowanie, malowanie itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach