Przetargi.pl
Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289N Susz - Krzywiec, w m. Huta

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6485468 , fax. 89 644 80 66
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Tadeusza Kościuszki 33A 33A
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6485468, fax. 89 644 80 66
  REGON: 51085456900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289N Susz - Krzywiec, w m. Huta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289N Susz - Krzywiec, w m. Huta według wymagań załączonego projektu budowlano - wykonawczego. Przebudowa przepustu będzie prowadzona przy zamknięciu dla ruchu odcinka drogi, przy utrzymaniu stałego przepływu wody w rzece; roboty muszą być prowadzone zgodnie z uzgodnieniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze - wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie uzgodnień, wykonanie i ustawienie oznakowania wg zaakceptowanego projektu), utrzymanie czasowego objazdu i jego oznakowania, wycięcie zakrzaczenia i chwastów, wybudowanie tymczasowego przepustu dla utrzymania stałego przepływu wody w rzece, wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, zabezpieczenie koryta rzeki i wody przed zanieczyszczeniem odpadami podczas przebudowy przepustu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przerwaniem istniejącego uzbrojenia 2) roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, rozbiórka żelbetowych ścianek czołowych przepustu, rozbiórka przepustu betonowego o średnicy 800 mm 3) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 4) wykonanie nowego przepustu o średnicy 1200 mm z blachy karbowanej niskoprofilowej 5) oczyszczenie i wyprofilowanie koryta rzeki po obu stronach przepustu oraz umocnienie skarp i dna rzeki, zabicie palisady z palików drewnianych 6) wykonanie poszerzenia jezdni, ścieku korytkowego, ścieku skarpowego 7) wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy z mieszanki żwirowej, ustawienie barier 8) wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego Zamówienie realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełną obsługę geodezyjną oraz okresem gwarancji. Przebudowa przepustu musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwoleniem na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik Nr I do niniejszej SIWZ, decyzja pozwolenia na budowę oraz wzór umowy, o którym mowa w §XXVIII SIWZ oraz inne załączniki do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, pełną obsługą geodezyjną wraz z okresem gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia 29.09.2014r. do godz. 09:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach