Przetargi.pl
świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 96 50 , fax. 087 621 96 33
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
  ul. Baranki 24 24
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33
  REGON: 51099686100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1 oraz 2. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.nr 139, poz. 940 z późń. zm.) 3.Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach, Wykonawca zapewni unieszkodliwienie odpadów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego lub w najbliżej położonej instalacji od miejsc wskazanych w Rozdziale III ust. 3 SIWZ. 4.Przewidywana szacowana ilość odpadów na 24 m-ce: 70 000 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 do terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.promedica.elk.com.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach