Przetargi.pl
Wykonanie remontu dróg w Barcianach i Aptyntach

Gmina Barciany ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Szkolna 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7531003 , fax. 89 7531311
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barciany
  ul. Szkolna 3 3
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7531003, fax. 89 7531311
  REGON: 00053277700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barciany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dróg w Barcianach i Aptyntach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na wykonaniu remontu dróg stanowiących działki Nr 308, 282, 291 przy ul. Mazurskiej, Nr 163 - ul. Ślepa w Barcianach i Nr 10/34 w Aptyntach polegającego na wymianie nawierzchni na polbruk. Polbruk i krawężniki dostarcza zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barciany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach