Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 118
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 644 32 22 , fax. 0-55 644 32 24
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
  ul. Kościuszki 118 118
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 644 32 22, fax. 0-55 644 32 24
  REGON: 17078311900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych i skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, składającej się z trzech części: Część I - Operator maszyn kl. III - koparki lub ładowarki (koparka - 5 osób, ładowarka - 5 osób) Część II - Fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej (10 osób) Część III- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego (10 osób)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pupbraniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach