Przetargi.pl
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, ul. Słowackiego 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7529450, 7529456 , fax. 0-89 7529451
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
  ul. Słowackiego 3 3
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7529450, 7529456, fax. 0-89 7529451
  REGON: 00133846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia dojelitowego dla potrzeb ZOZ w Reszlu, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ilościach i asortymencie wg dodatku Nr 2 do Instrukcji. W zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się: Dieta kompletna, standardowa, normokaloryczna (1 kcal/ml); Dieta normalizująca glikemię kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml); Dieta wspomagająca leczenie odleżyn, wysokobiałkowa (1-kcal/ml); Dieta kompletna wysokoenergetyczna; Dieta łatwoprzyswajalna z upośledzonym trawieniem i wchłanianiem niskotłuszczowa (1kcal/ml); Dieta kompletna normokaloryczna wysokobiałkowa bogatoresztkowa; Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800 do worka typu Pack; Przyrząd do worków typu Pack do pompy Flocare Infinity w wersji stacjonarnej (zestaw do pompy Infinity)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach