Przetargi.pl
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia zawodowego w zakresie kursu spawacza w trzech metodach dla 15 osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 646-42-92 , fax. 89 646-29-56
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Jana III Sobieskiego 5 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 646-42-92, fax. 89 646-29-56
  REGON: 51093013500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.ostroda.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia zawodowego w zakresie kursu spawacza w trzech metodach dla 15 osób bezrobotnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia zawodowego w zakresie kursu spawacza w trzech metodach dla 15 osób bezrobotnych. (CPV 80423000-5 usługi szkolenia zawodowego) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia między innymi musi zapewnić: 1.Kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia. 2.Odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia. 3.Zabezpieczyć odpowiednie warunki oraz maszyny i urządzenia umożliwiające prawidłową realizację kształcenia praktycznego. 4.Bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. 5.Nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. Wykonawca również musi: 1.Uczestnikom w trakcie zajęć zapewnić poczęstunek w formie: kawy, herbaty, wody mineralnej i zimnych napojów. 2.Wyposażyć uczestników w niezbędną odzież ochronną do zajęć praktycznych. 3.Wyposażyć uczestników w materiały dydaktyczne, biurowe, tj. długopisy, notatniki, ołówki, gumki do ścierania, podręczniki, itp. wszystkie materiały dydaktyczne i biurowe uczestnicy muszą otrzymać na własność. 4.Uczestnikom przygotować identyfikatory. 5.Prowadzić stały nadzór nad przebiegiem kursu. 6.Prowadzić dokumentację księgową kursu w postaci: faktur zakupu, umów zlecenia, rachunków, itp. poświadczających poniesione wydatki. 7.Prowadzić dokumentację przebiegu kursu w postaci: dzienników zajęć wypełnianych codziennie w oparciu o realizowany program zajęć i frekwencję, imiennej listy obecności, list potwierdzonych przez uczestników otrzymania materiałów biurowych, dydaktycznych, odzieży ochronnej, arkuszy i protokołów z egzaminów, itp. 8.Absolwentom, którzy ukończyli kurs wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2012 r. (Dz. U. z dn. 3-01-2012 r. poz. 7) oraz suplement zawierający następujące informacje: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Kurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI: Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia oraz Podnoszenie Poziomu Aktywności Zawodowej Osób bezrobotnych, tytuł projektu: Pakt - PROMOCJA AKTYWNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kurs otwarty i dopuszcza się do udziału w tym szkoleniu inne osoby niż tylko skierowane przez Zamawiającego. Zasady ogólne organizacji kursów: Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http:www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie. Do wymiaru godzinowego kursów nie wlicza się czasu przerw i egzaminów. Godzina dydaktyczna = 45 minut. Godzina zegarowa = 60 minut. Absolwentem szkolenia może zostać uczestnik, który zrealizował program szkolenia, w co najmniej 80%. W przypadku, gdy czas dojazdu z Miasta Ostróda do miejsca odbywania się kursu przekracza 100 minut w jedną stronę, należy uczestnikom kursu zapewnić całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie w okresie odbywania szkolenia. Zasady szczególne organizacji kursów: Kursem zostanie objętych 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie i w Filii w Morągu, w tym: 5 osób metoda 136 drut proszkowy w osłonie CO2 - uprawnienia podstawowe, 5 osób metoda MAG 135 - uprawnienia podstawowe, 5 osób metoda TIG 141 - uprawnienia podstawowe. Podczas zajęć praktycznych przy jednym stanowisku spawalniczym może pracować tylko jeden kursant. Zamawiający nie wskazuje ilości godzin trwania szkolenia. Program oraz ilość godzin dydaktycznych realizowanego kursu określa samodzielnie wykonawca, w taki sposób by osiągnąć zakładane cele szkolenia. Uczestnicy kursu muszą uzyskać uprawnienia spawalnicze potwierdzone Książeczką Spawacza lub Świadectwem egzaminu spawacza wg Polskich Norm lub Europejskich Norm wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Celem szkolenia jest zdobycie przez absolwentów umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami koniecznymi do podjęcia pracy w zawodzie spawacza w jeden z metod wyżej określonych. (kod zawodu 711601 wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 82 poz. 537 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804230005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.ostroda.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach