Przetargi.pl
Szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 646-42-92 , fax. 89 646-29-56
 • Data zamieszczenia: 2014-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Jana III Sobieskiego 5 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 646-42-92, fax. 89 646-29-56
  REGON: 51093013500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.ostroda.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenia zawodowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w zakresie kursów zawodowych dla 63 osób bezrobotnych. Postępowanie prowadzone jest w następujących częściach: Część 1 przedmiotu zamówienia: Uprawnienie elektroenergetyczne SEP - 10 osób. Część 2 przedmiotu zamówienia: Diagnosta - 3 osoby. Część 3 przedmiotu zamówienia: Przetwórstwo mięsa białego - 40 osób. Część 4 przedmiotu zamówienia: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim - 10 osób. Każda z części stanowi osobny przedmiot postępowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804230005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kadra
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.ostroda.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach