Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w Wałdowie

Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 676 07 00 , fax. 089 676 07 90
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ostróda
  ul. Jana III Sobieskiego 1 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w Wałdowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w Wałdowie w tym wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej oraz odwodnienia - studnia + przykanalik w km 0+200 - 0+426,54 Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 1. nawierzchnia drogi 2. ciąg pieszy 3. zjazdy gospodarcze 4. studnia odwadniająca 5. przykanalik Roboty należy wykonać zgodnie z STWiOR załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiarami załącznik nr 2 do SIWZ i dokumentacją techniczną załącznik nr 3 . Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie , należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust 3 pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł słownie: pięć tysięcy złotych. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pocztowy Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113 parter, kasa , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach