Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego na I piętrze - pokoje 16A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 89 7412874
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka 60A 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 89 7412874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego na I piętrze - pokoje 16A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego na I piętrze - pokoje 16A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Zeskrobanie i zmycie farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m? - 648,305 m?, 2) Zeskrobanie i zmycie farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m? - 66,375 m?, 3) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 714,680 m?, 4) Skasowanie wykwitów (zacieków) - 107,202 m?, 5) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 186,554 m?, 6) Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku ( przyjęto 20 % pow. tynków) - 37,311 m?, 7) Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - rozbiórka R-0,2 - 8,550 m?, 8) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 528,126 m?, 9) Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku ( przyjęto 20 % pow. tynku )- 105,625 m?, 10) Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m? (dwustronne drzwi płycinowe pełne) - 25,947 m?, 11) Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m?( ościeżnice drewniane wraz z opaskami dwustronnymi) - 41,436 m?, 12) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 155,600 m?, 13) Warstwy niwelująco - wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - 155,600 m?, 14) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 26,243 m?, 15) Posadzki z desek struganych na lepiku (deski podłogowe z drewna liściastego twardego)- 129,357 m?, 16) Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m? - 14,067 m?, 17) Trzykrotne zapuszczanie olejem posadzek z desek i deszczułek (olej do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu) - 143,424 m? 18) Zabezpieczenie podłóg folią - 186,554 m? 3. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 4. Wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poz. zm.). Uwaga! Kierownikiem budowy musi być osoba posiadająca uprawnienia do prac przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach