Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wymianę okien na poddaszu budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Żeromskiego 22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 230-41-97 , fax. 055 230-41-50
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
  ul. Żeromskiego 22 22
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 230-41-97, fax. 055 230-41-50
  REGON: 17074575100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wymianę okien na poddaszu budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Okna zespolone z szybą o wsp. przenikania ciepła Uw=1,5W (m2xK) wykonane z drewna w ilości 23 szt., okna pomalowane od zewnątrz w kolorze dachówki, a od wewnątrz w kolorze białym, zachować podział okna (szpros) okno dwuszybowe, parapety wewnętrzne, drewniane w ilości 23 szt. o szerokości 15cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach