Przetargi.pl
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Usługi szkoleniowe zostaną przeprowadzone w ramach Projektu Czas na pracę współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Usługi stanowią część całości zamówienia, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-450 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 64 B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5372800, 5372823 , fax. 89 5372801
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie
  Al. Piłsudskiego 64 B 64 B
  10-450 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5372800, 5372823, fax. 89 5372801
  REGON: 51028871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.uppo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Usługi szkoleniowe zostaną przeprowadzone w ramach Projektu Czas na pracę współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Usługi stanowią część całości zamówienia, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I - Obsługa komputera-podstawy.Szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 10 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 2,5 tygodnia, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - maj 2013 roku. CZĘŚĆ II- Pokojowa. Szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 10 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 1 miesiąc, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - maj 2013 roku. CZĘŚĆ III- Kurs gastronomiczny- nauka gotowania.Szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 12 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 2 miesiące, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - maj 2013 roku.CZĘŚĆ IV- Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą komputera w stopniu podstawowym i kas fiskalnych.Szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 6 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 1 miesiąc, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - maj 2013 roku.CZĘŚĆ V- Glazurnik-posadzkarz.Szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 14 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 1 miesiąc, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - czerwiec 2013 roku. CZĘŚĆ VI- Operator koparko-ładowarki kl. III.Szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych wFilii Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu - 6 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 1,5 miesiąca, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - czerwiec 2013 roku. CZĘŚĆ VII- Kasjer kas fiskalnych z podstawową obsługą komputera.Ilość osób przewidziana do uczestniczenia w szkoleniu -10 osób.Termin wykonania zamówienia- maksymalnie 1 miesiąc, - pożądany miesiąc rozpoczęcia szkolenia - lipiec 2013 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium Instytucji Szkoleniowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uppo.olsztyn.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach