Przetargi.pl
Dostawa kruszywa i bieżące utrzymywanie dróg gminnych w Nowym Mieście Lubawskim w 2013 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 472-96-32 , fax. 56 474-27-14
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
  ul. Rynek 1 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 472-96-32, fax. 56 474-27-14
  REGON: 87111888500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umnowemiasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa i bieżące utrzymywanie dróg gminnych w Nowym Mieście Lubawskim w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: I. część - utrzymywanie stanu technicznego dróg asfaltowych: Zakres prac 1) Wykonanie wypełnienia nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 4 cm grubości -650 m2. 2) Wykonanie wypełnienia nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 8 cm grubości -150 m2. Prace wykonane przy pomocy remontera. II. część - utrzymywanie stanu technicznego dróg gruntowych: Zakres prac 1) Wykonanie usługi koparko-ładowarką -200 m-g. 2) Wykonanie usługi samochodem samowyładowczym -150 m-g. 3) Wykonanie usługi zagęszczarką -150 m-g. 4) Wykonanie usługi 1 pracownika fizycznego -600 r-g. III. część - dostawa kruszywa drogowego (stabilizującego 0-31,5mm) do utwardzenia nawierzchni gruntowych (wraz z transportem i zał./rozładunkiem we wskazane miejsce na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie)-500 Mg (ton) Faktyczna realizacja dostaw/robót następować będzie w zależności od potrzeb. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: a) część I - utrzymywanie stanu technicznego dróg asfaltowych, b) część II - utrzymywanie stanu technicznego dróg gruntowych, c) część III - dostawa kruszywa drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://nml-um.bip-wm.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach