Przetargi.pl
Dostawa systemu monitorującego wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6427357 , fax. 089 6469250
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6427357, fax. 089 6469250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu monitorującego wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu monitorującego wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym. 2. Oferty należy składać na cały przedmiot zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia systemu monitorującego o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku- kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium za całość zamówienia wynosi 1 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach