Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w Gminie Bisztynek

Urząd Gminy i Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7188616 , fax. 089 7188603
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta
  ul. Kościuszki 2 2
  11-230 Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7188616, fax. 089 7188603
  REGON: 00052927800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko-_-wiejska
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w Gminie Bisztynek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 6 -ma przepompowniami ścieków w miejscowości Sątopy w gminie Bisztynek wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przepompowni ścieków w zakresie WLZ Wewnętrznej Linii Zasilającej Całkowita długość kanalizacji wynosi 4127,0 m w tym: 1 Kanalizacja grawitacyjna PVC 160mm, Lks 721,0m 2 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm, Lks 1024,0m 3 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm w rurze osłonowej, Lks 43,0m 4 Kan. graw. PE 200mm wykonana metodą przewiertu,Lks 105,0m 5 Kanalizacja grawitacyjna PVC 250mm, Lks 723,0m 6 Kanalizacja grawitacyjna PVC 250mm w rurze osłonowej, Lks 39,0m Razem 2655,0 m 7 Kanalizacja tłoczna PVC 90mm, L 343,0 m 8 Kanalizacja tłoczna PVC 110mm, L 989,0 m 9 Kanalizacja tłoczna PE 90mm w rurze osłonowej, L 75,0 m 10 Kanalizacja tłoczna PVC 110mm w rurze osłonowej, L 65,0m Razem 1472,0m 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1)wykopy liniowe pod kolektory, 2)kładzenie rurociągów - kanalizacji, 3) oznakowanie tras rurociągów, 4)wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych, 5)wykonanie studni kanalizacyjnych, 6) montaż zaworów i zasów, 7)montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych, 8)próby szczelności instalacji kanalizacyjnej, 9)montaż kompletów przepompowni, 10)wykonanie przyłącza elektrycznego, wykonanie ogrodzenia z siatki przy przepompowniach, 11)wykonanie nawierzchni dojazdowych przy przepompowniach, 12)po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000 zł. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. 3.Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania. Informacje dodatkowe: wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.: 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach