Przetargi.pl
usługa szkolenia p.n.: Tworzenie stron internetowych wraz z projektowaniem graficznym

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6290200 , fax. 087 6290204
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
  ul. Suwalska 38 38
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6290200, fax. 087 6290204
  REGON: 79002606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa szkolenia p.n.: Tworzenie stron internetowych wraz z projektowaniem graficznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkolenia p.n.: Tworzenie stron internetowych wraz z projektowaniem graficznym dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku w ramach projektu: Twoja szansa -Twój sukces Cel szkolenia: nabycie kompleksowej umiejętności tworzenia serwisów WWW, projektowania i realizacji witryny z użyciem HTML i CSS oraz obróbki grafiki na użytek stron. Absolwenci szkolenia po zakończeniu kursu muszą posiadać umiejętności i wiadomości, które warunkują skuteczność i jakość wykonywania swoich zadań zawodowych. Wykonawca zapewni indywidualne podejście do uczestników szkolenia, ukierunkowane na osiągnięcie celu szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.elk.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach