Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno.

Gmina Świętajno ogłasza przetarg

 • Adres: 19-411 Świętajno, Świętajno 104
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5215420 , fax. 087 5215414
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętajno
  Świętajno 104 104
  19-411 Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 5215420, fax. 087 5215414
  REGON: 79067131400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietajno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świętajno i ich transportu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach, w okresie od 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług: 1) odbieranie selektywnie zebranej frakcji suchej - zmieszane odpady komunalne: papier i tektura (w tym: opakowania, gazety i czasopisma), metale żelazne i kolorowe, drewno, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe oraz tekstylia - kod: ex 20 03 01, 2) odbieranie selektywnie zebranej frakcji mokrej: a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - kod: 20 01 08 lub b) odpady ulegające biodegradacji - kod: 20 02 01, 3) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - kod: 20 03 01, gromadzonych w pojemnikach (opcjonalnie w workach) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXX/158/13 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno, (zwanym dalej Regulaminem), powstających na terenie Gminy Świętajno na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Świadczenie usług nie obejmuje odbierania: - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD), - odpadów wielkogabarytowych, - odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w wyniku robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzenia robót, - zużytego ogumienia pojazdów, - zużytych akumulatorów i baterii oraz świetlówek, - popiołów paleniskowych , żużlu i pyłów kotłowych, - odpadów niebezpiecznych. Wykonawca wykona usługi dla każdej ilości odpadów komunalnych, nie większej jednak niż odpowiadająca wynagrodzeniu równemu cenie ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług w większym zakresie wymaga udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, jeżeli faktycznie wykonana ilość usług będzie mniejsza od ilości maksymalnej, o której mowa w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu. 2. Charakterystyka usług stanowiących przedmiot zamówienia 2.1. Odbieranie odpadów komunalnych, objętych zakresem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zgodnie z Ustawą i Regulaminem należy do obowiązków właściciela nieruchomości i nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Odpady winny być odbierane zgodnie z postanowieniami Regulaminu zarówno z nieruchomości zamieszkanych jak i nieruchomości niezamieszkanych. Odpady winny być odbierane z nieruchomości, na których są wytwarzane. Częstotliwość odbioru odpadów musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi w Gminie Świętajno aktami prawa miejscowego określającymi tę częstotliwość odbioru odpadów. Odpady komunalne wykonawca winien odbierać oddzielnie z podziałem na: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) gromadzone przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach lub workach, wykonawca winien odbierać: 1) w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej z częstotliwością co 2 (dwa) tygodnie, 2) z koszy ulicznych oraz przystanków i innych miejsc publicznych i ogólnodostępnych z częstotliwością co 2 (dwa) tygodnie, 3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z częstotliwością co 2 (dwa) tygodnie, w miesiącach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości. b) Odpady komunalne zbierane selektywnie Selektywnie zbierane przez mieszkańców odpady komunalne ( frakcja sucha i frakcja mokra, o kodach ex 20 03 01, 20 01 08 lub 20 02 01) wykonawca winien odbierać: 1) w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej z częstotliwością co 2 (dwa) tygodnie, 2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z częstotliwością co 2 (dwa) tygodnie, w miesiącach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości. 2.2. Dane charakteryzujące zamówienie 1) Powierzchnia Gminy Świętajno - 215 km?, w tym 53 km? stanowią lasy, 2) Długość dróg wojewódzkich - 13 km, 3) Długość dróg powiatowych - 95 km, 4) Długość dróg gminnych - 196 km, 5) Ilość osób zameldowanych - 4 091 (stan na 31.12.2013 r.), w tym zamieszkałych ok. 2 805, 6) Liczba budynków jednorodzinnych - 773, 7) Liczba budynków wielorodzinnych - 27, 8) Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: - placówki szkolno-wychowawcze - 4, - Środowiskowy Dom Samopomocy - 1, - kościoły - 2, - cmentarze parafialne - 2, - obiekty sportowe (Orlik) - 1, - hotele, pensjonaty - 2, - obiekty użyteczności publicznej - 11 (GOK, Biblioteka , Urząd Gminy, Bank, Poczta, GOPS, 2 świetlice wiejskie, oczyszczalnia ścieków, 2 plaże), - remizy OSP - 2, - sklepy - 14, - zakłady usługowe - 5, - gospodarstwa rolne zatrudniające pracowników - 4, - stacja paliw - 1, - nieruchomości letniskowe - 120, 9) Szacunkowa ilość przewidzianych do odbioru odpadów na terenie całej Gminy: - 624 Mg/rok, - 52 Mg /średnio na miesiąc, - 985 Mg/ na cały okres objęty zamówieniem. 10) Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów: a) 110, 120 l, b) 240 l, c) 1100 l, d) KP-7, e) kosze uliczne. Wykaz kontenerów KP-7 oraz koszy ulicznych stanowią załączniki Nr 12 i Nr 13 do SIWZ. 2.3. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych, objętych zakresem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogramem. Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić częstotliwość odbioru odpadów oraz podział Gminy na 4 obszary. Wzór harmonogramu stanowi zał. Nr 11 do SIWZ. W okresie obowiązywania Umowy wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować Harmonogram dostosowując go do informacji wynikających z deklaracji składanych w tym okresie przez właścicieli nieruchomości. Wykonawca przekazuje zaktualizowany Harmonogram Zamawiającemu w celu akceptacji i zamieszczenia go na stronie internetowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy ustalony do odbioru dzień miesiąca przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca odbierze odpady w dniu następnym lub poprzedzającym dzień wolny od pracy. Pierwszy Harmonogram należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisywania umowy. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej wartości są danymi szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od ilości nowych nieruchomości zgłoszonych do systemu i faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest między innymi do spełnienia wymagań określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 122) i innych przepisów prawa krajowego, w tym prawa miejscowego obowiązującego na terenie Gminy Świętajno, związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawdziwości złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, w szczególności poprzez wizję lokalną w dowolnym czasie na terenie bazy magazynowo - transportowej wykonawcy oraz poprzez lustrację pojazdów wykonawcy przeznaczonych do realizacji zamówienia. Wykonawca przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej realizacji zapewni Zamawiającemu oraz osobom przez niego wskazanym, w obecności swojego przedstawiciela, nieograniczony dostęp do bazy magazynowo - transportowej oraz pojazdów dla umożliwienia kontroli przestrzegania zapisów umowy. Zamawiający będzie miał prawo sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności kontrolnych. W szczególności: 1) Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), winny być wyposażone przez właścicieli nieruchomości w pojemniki (opcjonalnie worki) na odpady. W przypadku stwierdzenia braku pojemników Wykonawca winien zawiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem adresu nieruchomości, której taka sytuacja dotyczy, 2) Odbieranie odpadów winno się odbywać w sposób nie zakłócający spoczynku nocnego, 3) Wykonawca jest obowiązany do transportu odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów do wskazanej w pkt. 1 instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 4) Usługi muszą być wykonywane w terminach wynikających z przyjętego Harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych, 5) Wykonawca podczas odbierania odpadów zobowiązany jest do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji zamówienia, 6) Bezpośrednio po opróżnieniu pojemników wykonawca zobowiązany jest do zebrania odpadów leżących luzem obok pojemników, kontenerów oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń, służących do gromadzenia odpadów. O przypadkach przepełnienia pojemników lub kontenerów oraz zanieczyszczenia terenu wokół miejsca ustawienia pojemników wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, z podaniem adresu nieruchomości, której sytuacja dotyczy oraz sporządzić na tę okoliczność dokumentację fotograficzną (z datą, godziną oraz lokalizacją miejsca) i przesłać ją do Zamawiającego. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz Związkowi Międzygminnemu Gospodarka Komunalna w Ełku hasła dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia, 8) Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz: a) mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, b) transportowania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wspólnie z odpadami z innej gminy lub z jakimikolwiek innymi odpadami, c) przekazywania odpadów komunalnych do instalacji innej niż wskazana w pkt. 1 opisu zamówienia. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu odpadów 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i transportowania: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych specjalistycznymi pojazdami bezpylnymi (tzw. śmieciarkami) z możliwością wyładunku odpadów z kontenerów KP-7, 2) odpadów selektywnie zbieranych i gromadzonych w pojemnikach pojazdami bezpylnymi (tzw. śmieciarkami). 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, co najmniej w ilościach określonych w SIWZ i w złożonej przez siebie ofercie. Wykonanie umowy z wykorzystaniem pojazdów innych niż wskazane w treści oferty przetargowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Parametry takich pojazdów oraz ich wyposażenie muszą spełniać warunki określone w niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca zapewni, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane do realizacji zamówienia znajdowały się we właściwym stanie technicznym. Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu: nazwą firmy, adresem i numerem telefonu wykonawcy. Stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń winien być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 4) Transport odpadów winien odbywać się zgodnie z przepisami art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 5) Zamawiający dopuszcza, aby w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji umowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wykonawca dokonał zamiany pojazdu na inny niż wskazany w treści oferty przetargowej, 6) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu i rozwiewaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie i dezynfekcja sprzętu winny odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej). 5. Szczegółowe wymagania dotyczące bazy magazynowo-transportowej i zaplecza techniczno Wykonawcy podczas realizacji zamówienia 1) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz.122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo- transportową, spełniającą zapisy w/w rozporządzenia, w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Świętajno. 2) Wykonawca zobowiązany jest do parkowania pojazdów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wstępu na teren bazy magazynowo-transportowej przedstawicielom Zamawiającego upoważnionych do kontroli wypełniania postanowień zawartych w Ustawie odpadach, jak też w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 6. Sprawozdawczość 1) Raporty miesięczne Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów. Raporty te, po ich zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, staną się Protokołami wykonania usług i będą stanowić podstawę do wystawienia faktury. Wzór protokołu wykonania usług stanowi załącznik do umowy. 2) Sprawozdania kwartalne Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywaniu ich w jednym egz. do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 6 000 zł, słownie: sześć tysięcy zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swietajno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach