Przetargi.pl
usługa szkolenia p.n.: Barman - Kelner

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 621 15 50 , fax. 0-87 621 15 50
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 5 5
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 621 15 50, fax. 0-87 621 15 50
  REGON: 79067575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa szkolenia p.n.: Barman - Kelner
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkolenia p.n.: Barman - Kelner dla 15 osób uczestniczących w projekcie Start w samodzielność realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2.1.- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.elk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach