Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku nr 27 przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 089 5225205
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 6/8 6/8
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 089 5225205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku nr 27 przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku nr 27 mieszczącym się przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie. 2. Roboty obejmują m.in.: - wykucie okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo- cynkowej, - wykonanie parapetów wewnętrznych drewnianych w kolorze białym, - montaż nowej stolarki drewnianej stylizowanej na wzór istniejącej (w kolorze NCS 1002-B50 wg zaleceń konserwatorskich nr MKZ. 4125.1.46.2013 z dnia 02.07.2013r.), - renowacje stolarki metalowej (wymianę oszklenia, naprawę elementów stalowych, piaskowanie malowanie, - naprawa ościeży okiennych po zdemontowaniu okien i zamontowaniu nowych, - malowanie ściany wraz z ościeżami okiennymi w kolorze zbliżonym do istniejącego w pomieszczeniu, - zagospodarowanie odpadów, - zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń na czas prowadzonych robót oraz przywrócenie stanu sprzed robót, po zakończonych pracach. 3.Okna muszą być wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi określonymi przepisami prawa. Przed wykonaniem okien Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego pomiaru otworów okiennych na budowie. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki Nr 8 do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. 5.Konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wynikająca z zasad wiedzy technicznej, niezbędną dla realizacji zamówienia nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie materiały muszą być nowe i muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty określone prawem. 7.Użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Określenie elementu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów, ma wyłącznie na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w dokumentacji projektowej. Ze względów użytkowych, technicznych lub finansowych, w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakładanych rozwiązań materiałowych i technologicznych w uzgodnieniu z projektantem i Wykonawcą. 8.Roboty budowlane odbywać się będą w czynnym budynku. Roboty należy tak zorganizować, żeby nie utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie obiektu łącznie z dojściami do wejść budynku. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP w budownictwie. 9.Podczas realizacji robót (od dnia przejęcia placu robót budowlanych) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót oraz mienia Zamawiającego i użytkownika przekazanego razem z terenem budowy oraz utrzymanie obiektu lub jego elementów w dobrym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyższego, to pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy, na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego i nie później niż 48 godzin od wezwania, powinien rozpocząć prace mające na celu przywrócenie prawidłowego stanu. 10.Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego wykonanych robót. 11.Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w strefach ograniczonego dostępu dla jednostek Policji. 12.Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego będzie podpisanie protokółu końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 6 000,00PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach