Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Słonecznej w Kisielicach. Znak postępowania: RRG. 2710.4.2013

Gmina Kisielice ogłasza przetarg

 • Adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 2785500 , fax. 0-55 2785502
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kisielice
  ul. Daszyńskiego 5 5
  14-220 Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 2785500, fax. 0-55 2785502
  REGON: 17074802800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kisielice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Słonecznej w Kisielicach. Znak postępowania: RRG. 2710.4.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Słonecznej w Kisielicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projekto?wej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projekto?wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45.23.31.20-6, 45 23 31 00-0; 45 23 21 30-6 71.35.43.00-7 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplne, 7. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 6 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców mowy wraz załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie żąda wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kisielice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach