Przetargi.pl
Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego na drogach IV kat. odśnieżania na terenie 26 dzielnic miasta Rybnik

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4329540 , fax. 0-32 4329550
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
  ul. Jankowicka 41 B 41 B
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0-32 4329540, fax. 0-32 4329550
  REGON: 27150554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rsk.rsi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego na drogach IV kat. odśnieżania na terenie 26 dzielnic miasta Rybnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego na drogach IV kat. odśnieżania na terenie 26 dzielnic miasta Rybnik. Szczegóły zamówienia zawarte w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; -nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: a) Wykonawca musi dysponować sprawnymi, spełniającymi wymogi kodeksu drogowego ciągnikami o mocy min. 50 koni mechanicznych z osprzętem służącym do usuwania z drogi śniegu i błota pośniegowego (pług odśnieżny czołowy) (po jednym ciągniku z osprzętem na dzielnicę), oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi aktualne uprawnienia do poruszania się tymi pojazdami (na ciągnik po jednej osobie). Zamawiający dopuszcza stosowanie innych maszyn budowlanych zdolnych do usuwania śniegu i błota pośniegowego z nawierzchni drogi nie powodując przy tym uszkodzeń samej nawierzchni ani innych elementów infrastruktury drogowej.- dotyczy zadań 1-26, b) Wykonawca musi dysponować sprawnymi, spełniającymi wymogi kodeksu drogowego samochodami ciężarowymi o ładowności min. 8 ton, maksymalna wysokość od podłoża do górnej krawędzi burty skrzyni ładunkowej samochodu to 2,5 m, oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi aktualne uprawnienia do poruszania się tym pojazdem, - dotyczy zadania 27, c) Wykonawca musi dysponować sprawnymi, spełniającymi wymogi kodeksu drogowego maszynami wielofunkcyjnymi typu Caterpillar, oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi aktualne uprawnienia do poruszania się tym pojazdem, - dotyczy zadania 28. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp) Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum - wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów na potwierdzenie warunków, o których mowa w punkcie IV ppkt 2) SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie V ppkt od 1-3 SIWZ, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny wypis z rejestru lub wypis z ewidencji potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia -załącznik nr 3. 4.Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu pojazdami określonymi przez Zamawiającego w poszczególnych zadaniach, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi aktualne uprawnienia do poruszania się tymi pojazdami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rsk.rsi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach