Przetargi.pl
Odbudowa ulicy Wesołej KM 0 + 00,00 - KM 0 + 700,00 w Gilowicach

Wójt Gminy Gilowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-322 Gilowice, ul. Krakowska 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Gilowice
  ul. Krakowska 40 40
  34-322 Gilowice, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminy-zywiecczyzna.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa ulicy Wesołej KM 0 + 00,00 - KM 0 + 700,00 w Gilowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa ulicy Wesołej KM 0 + 00,00 - KM 0 + 700,00 w Gilowicach uszkodzonej przez powódź w lipcu 2009 roku. W ramach prac do wykonania przewiduje się: Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni na całym odcinku, Oczyszczenie nawierzchni, Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm, gr.4cm Wbudowanie 30 mb korytek betonowych płytkich 55 mm Wbudowanie 20 mb krawężnika betonowego 15x30 Przebudowa istniejących ścieków poprzecznych (ułożenie na ławie betonowej C12/15 ) Wbudowanie studni wlotowej na końcu istniejącego rowu Wbudowanie rury ?500 od projektowanej studni do istniejącej ?1500, 30 mb wraz z odtworzeniem, Oczyszczanie i odtworzenie istniejącego rowu na całej długości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł Słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 W formach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Dodatkowe wymagania od wykonawców: a) Zamawiający wymaga aby proponowana przez wykonawcę osoba która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadała aktualne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. b) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się minimum dwoma robotami odpowiadającymi rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia: - rodzajem: uznaje się wykonanie zamówienia w zakresie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu dróg, placów lub parkingów - wartością: uznaje się wykonanie zamówienia w zakresie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu dróg, placów lub parkingów o wartości nie mniejszej niż cena oferowana w ofercie c) Zapoznali się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami, dokumentacją techniczną i przyjęli je bez zastrzeżeń; d) Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ, e) Wnieśli wadium f) Udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. - w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z wykonawców Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania. - w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z wykonawców W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: kserokopię uprawnień proponowanego przez wykonawcę kierownictwa robót budowlanych, do kierowania robotami i nadzorowania robót drogowych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.5 do SIWZ) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartość, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; (MINIMUM 2 O PODOBNYM CHARAKTERZE) (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.6 do SIWZ) Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia: - rodzajem: uznaje się wykonanie zamówienia w zakresie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu dróg, placów lub parkingów - wartością: uznaje się wykonanie zamówienia w zakresie budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu dróg, placów lub parkingów o wartości nie mniejszej niż cena oferowana w ofercie W celu potwierdzenia, ze Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.3. SIWZ (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.2 do SIWZ ) Pozostałe dokumenty i załączniki składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót b) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.1 do SIWZ ) - w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z wykonawców c) Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24, ust. 1 i 2 (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.2 do SIWZ ) - w przepadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z wykonawców d) Oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacją warunków przetargu zawartych w SIWZ (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.3 do SIWZ) e) Oświadczenie o związaniu ze złożoną ofertą (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.4 do SIWZ ) f) Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 2 do SIWZ. g) Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wymaganego wadium h) Pełnomocnictwo jeśli jest wymagane (oznacza to, że jeżeli upoważnienie do podpisywania dokumentów przetargowych nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy - odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. i) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipgilowice.zywiecczyzna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach