Przetargi.pl
Naświetlanie, druk i oprawa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie oraz jego dostawa do siedziby zamawiającego.

Wyższy Urząd Górniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 40-956 Katowice, ul. Poniatowskiego 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 736 17 04, 736 19 00
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31 31
  40-956 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 736 17 04, 736 19 00
  REGON: 00033224500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naświetlanie, druk i oprawa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie oraz jego dostawa do siedziby zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naświetlanie, druk i oprawa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie oraz jego dostawa do siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 780000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawców wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/ są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie wykonania przynajmniej 2 zamówień obejmujących druk czasopism lub książek, każde z zamówień o wartości brutto nie mniejszej niż 50% ceny ofertowej, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ przedłożą wraz z ofertą co najmniej po 2 egzemplarze własnych prac, tj. czasopism lub książek, 5/ posiadają wdrożony system zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 albo ISO 9001:2008 lub inny równoważny w zakresie usług poligraficznych (wykonają przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w/w norm), 6/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. 1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3/ wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ wraz z dokumentami (według wyboru wykonawcy np. referencje, rekomendacje) potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 2 do SIWZ; W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określony przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą: 4/ co najmniej po 2 egzemplarze własnych prac, tj. czasopism lub książek, 5/ aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, o których mowa w pkt 7.4 SIWZ, tj. certyfikat systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 albo ISO 9001:2008 lub inny równoważny w zakresie usług poligraficznych, Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej, złożyć inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w tym celu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika należy załączyć do oferty. W przypadku, kiedy kilku wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty, określone w pkt 1.1 ppkt 1, 2, 5 wystawione indywidualnie na każdego z wykonawców oraz pozostałe dokumenty, które muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wszystkich wykonawców, a w przypadku jej braku, przez samych wykonawców. 1.3. Postanowienia dodatkowe Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1 ppkt 1, 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument, o których mowa w pkt 1.3 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument określony w pkt 1.3 lit. b nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość i estetyka druku
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wug.gov.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach