Przetargi.pl
Dostawa ciepła dla Zespołu Szkół w Ciścu oraz modernizacja istniejącej tam kotłowni.

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce ogłasza przetarg

 • Adres: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8641501 , fax. 033 8641780
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
  ul. Zielona 43 43
  34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
  tel. 033 8641501, fax. 033 8641780
  REGON: 00055218800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciepła dla Zespołu Szkół w Ciścu oraz modernizacja istniejącej tam kotłowni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ciepła dla Zespołu Szkół w Ciścu wraz z dostawą ciepłej wody w okresach grzewczych przez okres 10 lat, Modernizacja kotłownia o mocy 550 KW na paliwo stałe ekologiczne. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń w Zespole Szkół wynosi 3520 m? 2.Modernizacja kotłowni na koszt dostawcy ciepła poprzez : - zamontowanie kotłów o mocy min . 550 KW -wymianę zbiornika na ciepłą wodę - niezbędna wymiana armatury CO i AKP w kotłowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421610005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pzp, tj.: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 5.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do Formularza ofertowego ( załącznik Nr 1.1 do SIWZ ) następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Kosztorys ofertowy na modernizacje kotłowni ( szczegółowy lub uproszczony ) 2.Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( załącznik Nr 1.2 do SIWZ ) 3.Oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24, ust. 1 i 2 ( załącznik Nr 1.3 do SIWZ ) 4.Aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS - potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z zapłatą podatków, opłaty oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji organu podatkowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia ( załącznik Nr 1.4 do SIWZ ) 6.Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartość, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie; (minimum 1 o podobnym charakterze) ( załącznik Nr 1.5 do SIWZ ) 7.Kserokopię Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość modernizacji kotłowni
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wegierska-gorka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach