Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2107185
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
  ul. Szkolna 13 13
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 2107185
  REGON: 27253621500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a/usuwanie śniegu, błota pośniegowego, zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej powstałej na skutek gołoledzi, lodowicy, śniegu, szadzi, szronu i oblodzenia nawierzchni drogowej poprzez odśnieżanie, posypywanie materiałami uszorstniającymi i chemicznymi (rozmrażającymi) wszystkich dróg gminnych, powiatowych, parkingów, chodników - z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2005r., o b/utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), pozimowe oczyszczenie dróg, ulic, parkingów, chodników z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że oferent nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia oraz posiada: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potencjał kadrowy, potencjał techniczny i doświadczenie zawodowe oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji, b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)oświadczenie o akceptacji warunków umowy - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji, wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, d)wypełniony formularz ofertowy - druk formularza oferty stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, e)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, g)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 30 000,00 zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz min. 2 prac z zakresu wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat, robót odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości min. 40 tys. zł. netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - z podaniem tej wartości oraz podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje), że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Aby przedmiotowy podpunkt był zaliczony, wszystkie ww warunki muszą być spełnione razem. Należy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji Doświadczenie Zawodowe, b)wykaz (minimum) posiadanych ; dostępnych maszyn i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego, niezbędnych do realizacji umowy: - samochód patrolowy,szt. 1 - samochód samowyładowczy,szt. 1 - samochód ciężarowy z pługiem,szt. 1 - ciągnik z pługiem lemieszowym,szt. 2 - ciągnik z pługiem lemieszowym o mocy nie mniejszej niż 80 KM, szt. 1 - rozrzutnik do ciągnika,szt. 2 - koparko-ładowarka, szt. 1 - koparko-spycharka, szt. 1 - pługo - piaskarko - solarka dozująca i rozsypująca materiały,szt. 1 - pług wirnikowy + nośnik, szt. 1 - pojazd specjalistyczny do oczyszczania ulic (zamiatarka) szt. 1 Należy wypełnić załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji Potencjał Techniczny, c)potencjał kadrowy - min. 2 operatorów (kierowców) sprzętu specjalistycznego służącego do usuwania śliskości zimowej wraz z uprawnieniami do kierowania pojazdem (załączyć kserokopię uprawnień) + min. 2 pracowników fizycznych w tym należy wskazać kierownika nadzorującego wykonanie całości usługi. Należy wypełnić załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji Potencjał Kadrowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.goczalkowicezdroj.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach