Przetargi.pl
Usługa przewozu pacjentów Stacji Dializ

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Dekerta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  Dekerta 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przewozu pacjentów Stacji Dializ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu pacjentów Stacji Dializ dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku cenowym oraz Projekcie umowy, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje transport pacjentów na dializę i odwóz po wykonanej dializie. 2) Transport pacjentów (w tym pacjentów niepełnosprawnych) w zależności od wskazań medycznych, realizowany będzie w pozycji siedzącej, leżącej, z użyciem krzesełka kardiologicznego (wózka) lub na noszach. 3) Usługi realizowane będą w systemie pracy czterozmianowej w godzinach: I zmiana w godz. 7:00-11:00; II zmiana w godz. 12:30-16:30; III zmiana w godz. 18:00-22:00; IV zmiana w godz. 23:00-03:00, 4) Dializy są wykonywane w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu. 5) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a. Sprowadzenie pacjenta z miejsca zamieszkania i pomoc przy wsiadaniu do samochodu (w tym znoszenie/wnoszenie pacjenta w pozycji siedzącej, leżącej z użyciem krzesełka kardiologicznego /wózka/ lub na noszach). b. Pomoc przy wysiadaniu z samochodu oraz przejściu pacjenta do Stacji Dializ. c. Pomoc przy przejściu ze Stacji Dializ do samochodu i wsiadaniu pacjenta do samochodu (po wykonanej dializie). d. Pomoc przy przejściu osoby dializowanej z samochodu do miejsca zamieszkania (w tym znoszenie/wnoszenie pacjenta w pozycji siedzącej, leżącej z użyciem krzesełka kardiologicznego /wózka/ lub na noszach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik cenowy oferowanego przedmiotu. 2. Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, z zastrzeżeniem, że dla podmiotu trzeciego oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczy przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony (wzór stanowi załącznik do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach