Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Reja w Górzycy

Wójt Gminy Górzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 69-113 Górzyca, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 591 211 , fax. 957 836 507
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Górzyca
  ul. 1 Maja 1
  69-113 Górzyca, woj. lubuskie
  tel. 957 591 211, fax. 957 836 507
  REGON: 53941400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorzyca.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Reja w Górzycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Planowane zadanie polega na przebudowie ulicy Reja w Górzycy. Łączna długość odcinka objętego wnioskiem wynosi 364 mb - od drogi krajowej nr 31 do ulicy Ogrodowej. Na całej długości ulica będzie posiadała minimalną szerokość 5,0 m oraz chodnik o szerokości od 1,50 m do 2,50 m. Zakres robót: 1) ulica Reja – długość 364,0 mb, nawierzchnia mineralno-bitumiczna - 2016,00 m2; 2) przebudowa chodników - długość 380,0 mb - kostka betonowa; Początkowy odcinek robót (od skrzyżowania z drogą krajową nr 31 do budynku nr 1C) posiada nawierzchnię z płyt betonowych - długość około 143,0 mb, następnie nawierzchnia drogi zmienia się na kostkę brukową. Nawierzchnia z płyt betonowych oraz około 50 % bruku została przewidziana do rozbiórki. Na tym odcinku przewidziano wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, pozostałą część podbudowy planowanej drogi będzie stanowił bruk, wymagający remontów cząstkowych i dodatkowego wyrównania mieszanką mineralno-asfaltową. Docelowa nawierzchnia ulicy Reja będzie posiadać szerokość 5,0 m i zostanie wykonana z mieszanki asfaltowo-mineralnej o łącznej grubości 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach