Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej”

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 358 22 10, , fax. 68 3582708
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 358 22 10, , fax. 68 3582708
  REGON: 97059875600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do celów opałowych, w maksymalnej ilości 134 000 litrów. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 (trzy) części zamówienia: 1 część zamówienia - Placówka Straży Granicznej w Tuplicach; 2 część zamówienia - Placówka Straży Granicznej w Świecku; 3 część zamówienia - Placówka Straży Granicznej w Kłodzku oraz Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdrój. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany dostawami częściowymi w terminach i ilościach oraz w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Dostawy częściowe oleju opałowego będą zgłaszane telefonicznie lub faksem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych: 1. pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu, 2. opis produktu równoważnego, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach