Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 65-417 Zielona Góra , ul. Licealna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3282318, 3282275 , fax. 68 3282275
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
  ul. Licealna 9
  65-417 Zielona Góra , woj. lubuskie
  tel. 68 3282318, 3282275, fax. 68 3282275
  REGON: 97792414700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uz.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1804 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: nr rach.: 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących; znak sprawy: RA-ZP-19/2020”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy w oryginale dołączyć do oferty. W treści dokumentu musi się znajdować nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty na rzecz Zamawiającego, na jego pierwsze pisemne żądanie, pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy). 6. W przypadku wnoszenia wadium w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, Wykonawca wnosi dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być dostarczone wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania. 7. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium we wskazanym terminie lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zasady przechowywania, okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania i ponownego wnoszenia oraz zasady zaliczania wadium na poczet należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych. 10. Jeśli Wykonawca nie wskaże w Formularzu OFERTA numeru konta bankowego, na które należy zwrócić wadium, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; 1a. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - W przypadku zaoferowania równoważnych przedmiotów zamówienia, tzn. materiałów innych niż materiały producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, w celu wykazania równoważności do oferty należy dołączyć: a) zaświadczenia/certyfikaty niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę tonery monochromatyczne odpowiadają normie ISO/IEC 19752 – dla każdego oferowanego tonera; b) zaświadczenia/certyfikaty niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę kasety do kolorowych drukarek laserowych odpowiadają normie ISO/IEC 19798 – dla każdej oferowanej kasety; c) zaświadczenia/certyfikaty niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę tusze odpowiadają normie ISO/IEC 24711 – dla każdego oferowanego tuszu; d) raporty z testów wydajności przeprowadzonych przez niezależny podmiot (uprawniony do kontroli jakości w tym zakresie) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę materiały posiadają wymaganą przez Zamawiającego wydajność minimalną – muszą być wykonane raporty dla każdego oferowanego produktu; d.a) Raporty te muszą: - mieć formę przewidzianą normą ISO/IEC 19752 i być przeprowadzone zgodnie z tą normą – w przypadku tonerów do urządzeń monochromatycznych, - mieć formę przewidzianą normą ISO/IEC 19798 i być przeprowadzone zgodnie z tą normą – w przypadku kaset do kolorowych drukarek laserowych, - mieć formę przewidzianą normą ISO/IEC 24711 i być przeprowadzone zgodnie z tą normą – w przypadku tuszy do urządzeń atramentowych; d.b) Testy te muszą być przeprowadzane zgodnie z normami ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 24712 dotyczącymi wyglądu stron testowych dla pomiarów wydajności materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. Przez niezależny podmiot Zamawiający rozumie jednostkę inną niż producent, dystrybutor materiałów eksploatacyjnych równoważnych lub Wykonawca; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wystawione (sporządzone) zgodnie z odpowiednimi terminami wskazanymi w pkt. 3. Stosowne oświadczenia muszą mieć terminy sporządzenia odpowiadające terminom wymaganym od dokumentów, które zastępują. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu (o którym mowa powyżej w pkt. 3 i 4) złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy ci składają: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt.1 ppkt 1 powyżej, 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1a powyżej, 3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 powyżej - odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 powyżej - w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 5) dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt. 3 – odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli Zamawiający żąda któregoś z tych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych urzędowych baz danych, Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dostępnych w tych bazach. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, że oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), (jeśli Zamawiający żąda któregoś z tych dokumentów), znajdują się w posiadanych przez Zamawiającego dokumentach przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie korzystał z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne, a Wykonawca wskaże postępowanie, w którym zostały złożone. 9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia, o których mowa w §2 i §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.) – jeśli Zamawiający żąda powyżej któregoś z tych dokumentów. 10. UWAGA! W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą składa WYŁĄCZNIE oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, pkt. 1a oraz pkt. 2 ppkt 1 ) powyżej. 11. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 powyżej, chyba że zastosowanie znajdą postanowienia pkt 7 lub pkt 8 powyżej. 12. UWAGA! Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, to jest oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy składa oddzielnie każdy z nich. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ. 13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ten z nich, którego dokumenty te dotyczą. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 18. Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów podczas wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy (jeśli Zamawiający stawia takie warunki), zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno potwierdzać brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów w takim samym zakresie, jak zakres wymagany od Wykonawcy. 19. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2, musi być złożone wraz z ofertą i musi być złożone w oryginale. 20. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający żąda od tego Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli były one wymagane od Wykonawcy. 21. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 22. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia. 23. Jeżeli Zamawiający żąda powyżej od Wykonawcy przedstawienia (w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego) dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.): 1) Wykonawca może zamiast tych dokumentów złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2) Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma możliwości uzyskania tych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 24. Jeżeli Zamawiający żąda powyżej od Wykonawcy przedstawienia (w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego) dowodów (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonywane) określających czy dostawy te, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane lub (w dopuszczalnych przypadkach) są wykonywane należycie, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), a Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, to w przypadku robót budowlanych może złożyć inne dokumenty, a w przypadku dostaw/usług może złożyć swoje oświadczenie. 25. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (jeśli Zamawiający żąda tych dokumentów), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (jeśli taki warunek został postawiony przez Zamawiającego). II.Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz „OFERTA” - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wypełniony/e Formularz/e Cenowo-Techniczny/e – załącznik/i nr 1 do SIWZ; 3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 1, pkt 1a i pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ - załącznik nr 4 do SIWZ; 4) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo; 5) Jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa” – załącznik nr 6 do SIWZ, i musi dołączyć załączniki konieczne dla wykazania zasadności zastrzeżenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach